Sobre Aldia.cat

Aldia.cat és el portal en català que edita l'agència Europa Press de Catalunya amb la informació sobre el país i la resta del món. Tota l'actualitat, dividida en seccions de Catalunya, Espanya, Internacional, Arts, Esports, Gent, Agroalimentació i Serveis. Els continguts són de lliure accés amb l'objectiu d'arribar a tots els lectors en llengua catalana arreu del món, amb notícies al minut i sense opinió.