AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI "BUTLLETÍ INFORMATIU"

 

AVÍS LEGAL

Responsable: Europa Press de Catalunya, SA (en endavant EUROPA PRESS),

Domicili social: Avinguda de Mistral, 6-8, 08015, Barcelona

NIF: A08536922

Contacte: protecciondedatos@europapress.es o +34 93 425 02 00

Registre Mercantil de Barcelona: Tom 3546, Foli 224, Full 37886, inscripció 1ª.

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI “BUTLLETÍ INFORMATIU”

Les presents condicions regulen la utilització per a l'Usuari del servei d'EUROPA PRESS "Butlletí Informatiu" (el Servei). A tal efecte es considera Usuari tota persona que es subscrigui a aquest servei, mitjançant el procediment indicat en el Lloc Web d'EUROPA PRESS. La utilització del servei implica l'adhesió a les presents condicions, les quals són completades per les Condicions Generals d'ús del lloc web d'EUROPA PRESS. Aquestes Condicions Generals podran ser modificades en qualsevol moment; modificacions que afectaran les condicions de prestació del servei a partir del moment en què s'efectuïn

 

1.- OBJECTE

El present Lloc Web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre a tots els Usuaris la informació, productes i serveis diversos d’EUROPA PRESS (en endavant, els Continguts).

EUROPA PRESS podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les presents Condicions o les condicions específiques referides a un Contingut en concret.

2.- CONTINGUT I ÚS

A través d'aquest servei, l'Usuari rebrà de manera periòdica informació d'actualitat difosa a través d'EUROPA PRESS, a l'adreça de correu electrònic que indiqui a EUROPA PRESS en el moment de la seva subscripció o, modificant l'anterior, indiqui en el futur mitjançant el procediment establert a tal efecte per EUROPA PRESS.              

3.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

EUROPA PRESS és titular de tots els drets sobre el Butlletí Informatiu i els seus continguts (a tots dos, Butlletí i continguts, se'ls anomenarà en aquestes Condicions Generals els Continguts), ja sigui per haver-los creat ella mateixa ja sigui per ser-ne la legítima cessionària. Tals Continguts són obres originals i protegides pel Dret de Propietat Intel·lectual, respecte els quals EUROPA PRESS es reserva tots els drets. En conseqüència, no està permesa la reproducció, transformació, distribució o comunicació pública -fins i tot en la modalitat de posada a disposició- ni la transmissió, venda o redifusió, de cap manera, ni per cap mitjà, de tot o part dels Continguts, sense la prèvia autorització d'EUROPA PRESS o del titular dels drets. Qualsevol ús dels Continguts s'ha de fer per l'Usuari amb caràcter estrictament personal o privat i sense finalitats comercials. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o descompilació el codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a tal efecte. EUROPA PRESS manifesta, als efectes que estableix l'article 32.1a de la Llei de Propietat Intel·lectual, la seva oposició a la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels seus Continguts per a tercers amb finalitats comercials.

4.- ÚS DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer un ús del present Lloc Web responsable, de bona fe i d’acord amb la Llei, la moral, l’ordre públic o a els bones costums i, en qualsevol cas, es compromet

  1. a gaudir dels Continguts que s'ofereixen en aquest Lloc Web d'acord amb les regles d'accés que estableixi en cada moment EUROPA PRESS;
  2. a fer servir diligentment i amb la més estricta reserva les classes o contrasenyes que EUROPA PRESS li pugui proporcionar, es compromet a no cedir-les o divulgar-les a tercers, i, en el supòsit que siguin conegudes per tercers, a posar tal circumstància en coneixement d'EUROPA PRESS o, en cas contrari, assumir la responsabilitat de tot el que es pugui fer per part d’un tercer per mitjà d'aquesta clau o contrasenya;
  3. a no incórrer en activitats il·legals, o contràries a la bona fe, a la moral, a l'ordre públic o als bons costums, en l'ús d'aquest Lloc Web;
  4. a no difondre a través d'aquest Lloc Web informació de caràcter il·legal, racista, xenòfob, pornogràfic, o contrari als drets humans o a la infància;
  1. a no provocar a EUROPA PRESS o a tercers danys morals, físics o informàtics a través del present Lloc Web;
  1. a no alterar la informació divulgada o intercanviada per EUROPA PRESS o per tercers a través d'aquest Lloc Web

5.- RESPONSABILITAT

EUROPA PRESS no es fa responsable que el Butlletí Informatiu corresponent a una data o hora sigui enviat finalment a l'Usuari, o ho sigui en un altre moment. Tampoc, EUROPA PRESS no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, danys i perjudicis que els Usuaris o terceres persones provoquin per l'ús dels Continguts o del Servei que s'ofereixen.

EUROPA PRESS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser provocats a l'Usuari en el Lloc Web per qualsevol tercer o per ella mateixa, excepte en cas de dol.

EUROPA PRESS s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de qualsevol acció o informació feta o publicada en aquest Lloc Web, sempre que aquesta hagi estat executada o introduïda per un tercer aliè a l'organització o sense permís del responsable del Lloc Web i especialment respecte d'aquelles que no suposin un ús responsable del Lloc Web. En qualsevol cas, EUROPA PRESS no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació que s'ofereixin en el Lloc Web.

EUROPA PRESS no és responsable dels continguts que es continguin en altres llocs web aliens al Lloc Web, fins i tot si a ells s'accedeix per l'Usuari a través d'enllaços o ‘hipervincles’ situats en el Lloc Web.

EUROPA PRESS es reserva el dret a permetre que altres Usuaris introdueixin enllaços des dels seus llocs web al Lloc Web. En cap cas, aquest permís s'entendrà com un consentiment a la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública dels seus Continguts per a tercers amb finalitats comercials, a la qual EUROPA PRESS s’oposa. En qualsevol cas, com a tercers hauran de complir les condicions següents: (i) l'enllaç únicament es dirigirà a la pàgina principal, sense reproduir-la de cap manera, (ii) no es farà des del lloc web d'origen, cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre EUROPA PRESS, els seus socis, administradors, treballadors o clients ni sobre la qualitat dels serveis que ofereix, (iii) el lloc web en què s'estableixi l'enllaç haurà de ser d'acord amb la Llei, la moral, l'ordre públic o els bons costums.

 

EUROPA PRESS es reserva el dret d'impedir la realització de qualsevol acció o de retirar qualsevol informació introduïda per un tercer, quan aquesta sigui contrària a un ús responsable del Lloc Web.

 

Aquest Lloc Web pretén reduir al mínim els problemes provocats per errors de caràcter tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions que contenen les pàgines poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra manera per aquests problemes tècnics. EUROPA PRESS no assumeix cap responsabilitat respecte d'aquests errors o errors tècnics que es presentin resultat de la consulta de les pàgines d'aquest Lloc Web o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició de la pàgina principal.

 

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l'Usuari, EUROPA PRESS podrà dur a terme la suspensió temporal de serveis en aquest Lloc Web per problemes tècnics o causes de força major, sense obligació d'abonar a l'Usuari cap indemnització.

6.- CONTINGUTS

EUROPA PRESS pretén reduir al màxim els problemes provocats per errors de caràcter tècnic. No obstant això, alguns Continguts poden haver estat creats o estructurats en arxius o formats no exempts d'errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra manera per aquests problemes tècnics. EUROPA PRESS no assumeix cap responsabilitat respecte d'aquests errors o errors tècnics que es presentin.

Dins dels Continguts es podrà donar a conèixer ofertes, promocions o serveis especials, la vigència dels quals haurà en tot moment de confirmar davant EUROPA PRESS, evitant-se d'aquesta manera els desfasaments d'actualització informàtica que poguessin presentar-se.

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l'Usuari, EUROPA PRESS podrà dur a terme la suspensió temporal del Servei per problemes tècnics o causes de força major, sense obligació d'abonar a l'Usuari cap indemnització.

7.- El present servei podrà ser resolt per l'Usuari o per EUROPA PRESS en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i sense cap responsabilitat per cap dels dos.

 

8.- ÚS DE ‘COOKIES’

EUROPA PRESS tractarà les ‘cookies’ pròpies i de tercers. Si desitja saber-ne més sobre la utilització de les ‘cookies’, pot consultar-les a http://www.europapress.es/politica-cookies.html

 

9.- ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Pot consultar la nostra Política de Privacitat completa a https://www.aldia.cat/


10.- LEGISLACIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi en el lloc web d'EUROPA PRESS serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús del present Lloc Web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) i, en el seu cas, els Tribunals Arbitrals als quals es trobi adherida.