Els vots es comptaran demà a les 20 hores a cada mesa i des de dimecres a les juntes electorals amb el CERA

Publicat 9/11/2019 14:39:00CET
Papereta i sobre de votació
EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Els vots que es dipositin en les eleccions generals d'aquest diumenge seran objecte d'un doble recompte: primer a les meses electorals només tancar-se els col·legis i, a partir de dimecres, 13 de novembre, es procedirà a un escrutini general a les juntes electorals provincials, incloent ja les paperetes enviades des de l'estranger.

A les vuit de la tarda de diumenge s'introduiran a les urnes els sobres dels votants per correu, les paperetes dels quals s'hauran portat per treballadors de l'operador postal al llarg del dia, i votaran els membres de la mesa.

A continuació es donarà per tancada la mesa electoral i començarà l'escrutini dels vots, que té caràcter públic, cosa que suposa que qualsevol persona, sigui o no elector, pot estar present en aquest acte. Això sí, el president de la mesa pot expulsar qui de qualsevol manera entorpeixi o pertorbi el desenvolupament del recompte.

En primer lloc es comptaran els vots al Congrés i després es comptabilitzaran les paperetes del Senat.

Després, la mesa electoral ha de confrontar el total de paperetes amb el de votants que han exercit el seu dret a vot i han estat anotats en les llistes dels vocals. El president ha de preguntar si hi ha alguna protesta sobre l'escrutini, moment perquè els representants dels partits expressin les queixes que puguin tenir i, si tot és correcte, s'anunciarà en veu alta el resultat.

DESTRUCCIÓ DE LES PAPERETES

Les paperetes es destrueixen en presència dels concurrents, excepte aquelles que no hagin estat considerades vàlides o les que haguessin estat objecte d'alguna reclamació, les quals s'uneixen a l'acta i s'arxiven amb ella.

A continuació s'elabora una acta d'escrutini, que es fa pública immediatament mitjançant la seva exposició a la porta del local. Una còpia de la mateixa es lliura als representants de les candidatures que ho sol·licitin. Igualment es facilita una còpia al representant de l'Administració amb l'única finalitat que el Govern pugui donar a conèixer els resultats provisionals de la votació la mateixa nit de les eleccions.

El president, els vocals i els interventors de la mesa signen l'acta de la sessió, que és fonamental per al posterior escrutini general. Aquesta acta conté, a més de les dades dels votants abans citats, la consignació sumaria de les reclamacions i protestes que hi hagi hagut, així com els acords adoptats per la mesa, i tots els incidents que hagin pertorbat l'ordre de la votació i l'escrutini.

A partir de dimecres dia 13 de novembre i sempre abans de dissabte, dia 16, es procedirà a un segon recompte, l'escrutini general, aquesta vegada a les juntes electorals provincials, incloent el vot dels residents absents (CERA) arribat des de l'estranger. La sessió s'inicia a les deu del matí a la seu del local on exerceix les seves funcions el secretari de la Junta Electoral i, igual que a les meses electorals, és un recompte públic.

Durant aquest escrutini, la Junta Electoral Provincial no pot anul·lar cap acta ni vot, i s'ha de de limitar a verificar sense cap discussió el recompte i la suma dels vots admesos per les meses, limitant-se a esmenar els mers errors materials o de fet i els aritmètics. El que sí pot fer la Junta Electoral escrutadora és declarar vàlids els vots indegudament anul·lats per les meses electorals.

Conclòs l'escrutini, els representants de les candidatures poden presentar les reclamacions que considerin oportunes davant aquesta mateixa Junta Electoral. Les reclamacions només poden referir-se a les incidències que haguessin estat recollides en l'acta de sessió de les meses o s'indiquin en l'acta de sessió de l'escrutini de la Junta Electoral.

DESPRÉS, LA PROCLAMACIÓ DE RESULTATS

Una vegada resolts tots els recursos, en últim terme a la Junta Electoral Central, o transcorregut el termini per a la seva presentació sense que s'hagi presentat cap, s'efectua la proclamació dels candidats que han resultats electes.

Aquest acta de proclamació s'estén per triplicat: un per quedar arxivat a la Junta Electoral corresponent, un altre per al Congrés o el Senat, i el tercer a la Junta Electoral Central, qui en el termini de quaranta dies, ha de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) els resultats generals i per circumscripcions. A més, els representants de les candidatures que ho sol·licitin poden obtenir-ne una còpia.